top of page

Group

Public·101 members

(STROOM-) Estland Nederland kijken streaming 24 april 2023

Modern Estland wordt gekenmerkt door een relatief conservatieve buitenlandse politiek en defensiepolitiek, die allereerst zijn gericht op de ontwaarde dreiging door Rusland; relatief strenge staatsburgerschaps- en taalwetten; huiver ten aanzien van immigratie van buiten Europa; en een tamelijk starre kijk op de twintigste-eeuwse geschiedenis.


Zijn benadering van de EU is vanaf het moment van zijn toetreding op 1 mei 2004 namelijk altijd een zakelijke en pragmatische geweest. De hoogdravende, Meriaanse retoriek verdween naar de achtergrond, voorop stond het profijt van de interne markt en het vrij verkeer van kapitaal, diensten en personen (het aantal Estse arbeidsmigranten in het naburige, cultureel verwante Finland zou snel stijgen).

[3] Het was, in eerste instantie, beslist geen eenvoudige opgave de voornaamste West-Europese spelers, Brussel en Washington, te doordringen van het belang van een spoedig Ests (en Lets en Litouws) aanmeren in Europa. Uiteraard was allereerst de macht der gewoonte hier debet aan. Hoewel de meeste westerse landen de annexatie van Estland, Letland en Litouwen door de Sovjetunie in 1940 nooit de jure hadden erkend, was de praktijk er een van accommodatie en Realpolitik. “De Baltische landen werden geschrapt van de lijst van vrije landen en werden vergeten.

Men kan dan gebruik maken van alle ‘e’-diensten van de Estse overheid en een heuse ‘e-Estonian’ worden, een digitale Est (wat een ‘e-Estonian’ zonder persoonlijke en zakelijke band met Estland verder met zijn vers verworven E-residentsus-status kan doen, blijft vrij onduidelijk). [1] Cyber security is een ander handelsmerk geworden. Ironisch genoeg heeft het land dit te danken aan de aan Rusland toegeschreven cyber-aanvallen die in 2007, na de verplaatsing van het sovjet-monument van de Bronzen Soldaat (Pronkssõdur), het maatschappelijk leven verlamden. Traditie en technologische innovatie, bescherming van de taal en cultuur en onstuitbare economische dynamiek gaan hand in hand in Estland.

Estland - Malta » Tussenstand & Live stream + Odds [[ONLINE##]] België Bulgarije kijken stream 23 april 2023Online tv-kijken op Kroatië, Moldavië, Montenegro, Nederland,

Complicerende factoren Hoe begrijpelijk de louter krachtiger geworden NAVO-fixatie ook moge zijn, soms gaat Estland iets te gemakkelijk voorbij aan de besognes van zijn westelijke en zuidelijke partners, voor wie het islamitisch radicalisme en terrorisme, de inferno’s in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vluchtelingenstromen uit die onfortuinlijke gebieden welbeschouwd veel urgentere vraagstukken zijn dan de uithalen van het zich in zelfbeklag wentelende Rusland. Elders in Europa dreigt het gevoel te ontstaan dat men wel geacht wordt militairen, straaljagers en EU-subsidies naar het oosten te sturen, terwijl het bewijzen van een wederdienst – het opnemen van een deel van de aangemeerde vluchtelingen – uitblijft.

De regering-Bush zette om dezelfde reden de uitbreiding van de NAVO door, temeer omdat zij zich na de aanslagen van ‘9/11’ op het Midden-Oosten, d. w. z. de bestrijding van het islamitisch terrorisme, wilde kunnen richten. Naar verluidt koesterden de Verenigde Staten ook heimelijk de wens via de kersverse, oostelijke NAVO-bondgenoten het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)-in-wording van de EU te kneden. Keine Experimente! Of misschien toch wel? Estland zou daar op zich weinig moeite mee hebben gehad.

Deze traditie begon in 1869, op de golven van de Romantiek en het zich ontluikende nationale bewustzijn, en wist zelfs de sovjetbezetting te doorstaan. Niet voor niets is de vreedzame opstand tegen het vermolmde juk van Moskou, eind jaren tachtig van de vorige eeuw, de ‘Zingende Revolutie’ gedoopt. Zang en dans als uitdrukkingen van een diepgewortelde hang naar vrijheid, na vele eeuwen van buitenlandse, feodale en totalitaire overheersing, en naar bescherming van de unieke, doch kwetsbare taal en cultuur, na vele pogingen tot uitvlakking door russificering. Het ‘E-Stonia’-mirakel Diezelfde buitenlandse bezoekers zullen door de gastgever worden onthaald op presentaties over, demonstraties van, etc. het ‘E-Stonia’-mirakel.

[8] Estlands chronische achterdocht ten aanzien van Moskou en zijn wens de relatie met Berlijn te verdiepen zullen elkaar slecht verdragen De verkiezingsoverwinning van de wispelturige Donald Trump, die zich in 2016 in weinig vleiende bewoordingen over de NAVO had uitgelaten, betekende een tweede forse deuk in de Estse buitenlandpolitieke Weltanschauung. Politici, tot president Kaljulaid aan toe, probeerden meteen waarborgen te verkrijgen met betrekking tot Artikel 5 (collectieve defensie) van het NAVO-Verdrag (die vice-president Pence, minister van Defensie Mattis, een oude vriend van Estland, en Speaker Ryan hun ook zouden geven) en benadrukten onophoudelijk dat Estland keurig, conform de norm, twee procent van zijn BNP aan defensie spendeert, [9] maar een meer fundamentele discussie over de toekomst van de välispoliitik lijkt nu onontkoombaar te zijn. Wordt het tijd om de instinctieve constanten bij te sturen? Verdieping van de relatie met Berlijn is niet eenvoudig… Het is natuurlijk een debat dat niet alleen in Estland woedt; Nederland en andere kleine EU-lidstaten worstelen ook met de vraag of de bakens moeten worden verzet.

Het was in eerste instantie geen eenvoudige opgave de voornaamste West-Europese spelers te doordringen van het belang van een spoedig Ests aanmeren in Europa Alhoewel het programma de indruk wekt dat die ‘postmoderne’ aspecten (inclusief zulke zaken als duurzaamheid en gelijke kansen op de arbeidsmarkt) tijdens het Estse EU-voorzitterschap de boventoon zullen voeren, zijn de ‘moderne’ aspecten (de relatie tussen de NAVO en de EU) daar wel degelijk subtiel doorheen geweven. En er is weinig voor nodig – een zoveelste crisis in de structureel gespannen relatie met Rusland – om Estland die laatste prioriteit te laten geven. De Eesti välispoliitik, de Estse buitenlandse politiek, heeft zo haar instinctieve constanten en die laten zich niet zomaar terzijde schuiven.

[LIVESTREAM-TV##] België Bulgarije kijken 23 april 2023 Ga naar de stream en kijk naar de voorlaatste wedstrijd van het WK in Qatar! Wil je meer informatie over het kijken van WK-wedstrijden met

Viaplay zendt Premier League vanaf 2022 exclusief uit in [STREAMEN**] Turkije België kijken stream 21 april 2023 Formule 1 kijken online – De beste (gratis) F1 streams in Nederland en het

Formule 1 kijken bij ViaPlay of F1 TV Pro: wat zijn de kosten Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Bulgarije,

“Het is van belang dat de EU accepteert dat het de junior-veiligheidspartner van de Verenigde Staten is, dan pas is een verder uitbouwen van de samenwerking mogelijk. Een confrontatie zal enkel nadelig zijn voor Europa, in het bijzonder voor Estland, ” zo waarschuwde oud-premier en aankomend Europees commissaris Siim Kallas reeds begin 2004 (toen de wonden van ‘Irak’ nog maar net waren geheeld). [5] De Russische interventies in Georgië (2008) en Oekraïne (2014), de oplopende spanningen in de Oostzee-regio, maar ook het opschorten van het Verdrag over de Conventionele Strijdkrachten in Europa door Poetin in december 2007 hebben Estland alleen maar doen volharden in deze strategie. [6] De komst van het multinationale bataljon naar Estland (en Letland, Litouwen en Polen), zoals besloten tijdens de NAVO-top van juli 2016, heeft de interesse van de kleine, kwetsbare republiek voor EU-samenwerking op defensiegebied nog verder doen tanen.

Centraal daarbij staat de leidende rol van Duitsland. Siim Kallas, indertijd välisminister, wist al in 1996: “Duitsland is onze belangrijkste woordvoerder, maar als het iets niet wil, dan zal dat ook niets worden. ”[10] Een alleszins realistische inschatting, maar de gedachte dringt zich wel op dat Tallinns chronische achterdocht ten aanzien van Moskou en zijn wens de relatie met Berlijn te verdiepen, elkaar slecht verdragen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de ongekend felle Duitse reacties op het Amerikaanse voornemen de economische strafmaatregelen tegen Rusland ook toe te passen op de geplande Nord Stream II-gaspijpleiding door de Oostzee, een project dat Estland juist hartsgrondig verafschuwt (net als de aanleg van de eerste Nord Stream-pijpleiding destijds). [11] En wat te doen als kanselier Merkel, al dan niet in samenspraak met de Franse president Macron, op korte termijn, na de Bondsdagverkiezingen in september, de politieke en militaire integratie van de EU wil opvoeren, mogelijk in ‘kopgroep’-verband? Aan de andere kant: Estlands natuurlijke habitat, het Oostzee-gebied, maakt in politiek opzicht een versnipperde indruk (Zweden en ‘grote broer’ Finland zijn geen NAVO-lid, Zweden en Denemarken hebben de euro niet ingevoerd) en biedt evenmin bijster veel houvast.

Met de politieke en militaire dimensies van Europa heeft Estland aanzienlijk minder op. Het beziet het GBVB primair als een bruikbaar instrument voor het optuigen van een gezamenlijk energiebeleid – om de eigen afhankelijkheid van het Russische gas te verminderen en de EU weerbaarder te maken tegen de verdeel-en-heerspolitiek van president Poetin/Gazprom – en van het Oostelijk Partnerschap – om republieken als Oekraïne, Georgië en Moldavië te behoeden voor een afglijden naar het tragische niveau van failed state, waar Moskou de vrije hand zal hebben. Blijven kijken over Atlantische einder Voor zijn nationale veiligheid is Estland over de Atlantische einder blijven kijken, alle formele adhesiebetuigingen aan het GBVB en het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) ten spijt. Rivaliteit en duplicaatvorming tussen NAVO en EU wil het voorkomen; van de gedachte van een onafhankelijke EU-defensie gruwt Tallinn. De Verenigde Staten mogen beslist niet de indruk krijgen dat Europa niet langer van hun diensten gebruik wenst te maken en zich tegen hen afzet.

Quid pro quo. Een andere complicerende factor, die Estland al helemaal niet kan negeren, vormen de populistische bokkesprongen in de zo geadoreerde Angelsaksische wereld. De uitslag van het in juni 2016 gehouden Brexit-referendum kwam als een buitengewoon onaangename verrassing; binnen de EU is Groot-Brittannië voor de Esten een prominente wapenbroeder in de strijd tegen ‘Rijnlandse’ uitwassen (zoals de roep om meer harmonisatie op het gebied van belastingen en sociale zekerheid) en voor het behoud van de trans-Atlantische band en de sancties tegen Rusland. Premier Rõivas en kortstondig minister van Buitenlandse Zaken Ligi herhaalden weinig heil te zien in een EU-defensie, welk onderwerp prompt weer hoog op de Europese agenda kwam te staan (“De Europese benadering van militaire vraagstukken is nu eenmaal iets anders dan die van de Verenigde Staten, ” zei Ligi met een hem kenmerkend gevoel voor understatement).

Het sleutelbegrip voor de duiding van de Eesti välispoliitik sinds 1991 is ‘de terugkeer naar Europa’. De terugreis naar het Avondland was niet enkel een politiek-strategische en economische noodzaak (de verankering in de NAVO en de Europese Unie). Het betrof volgens Estland tevens een genoegdoening voor het politieke onrecht dat het kleine land in 1939-1940 was aangedaan. “De val van het Stalin-Rijk en de Duitse hereniging hebben bewerkstelligd […] dat de winnaars van de geschiedenis de gijzelaars van de geschiedenis nu tegemoetkomen, ” zo sprak eens de legendarische Estse president (1992-2001) en eurofiele intellectueel Lennart Meri.... een historisch-cultureel recht Meer in het algemeen zag men de terugkeer als een vanzelfsprekendheid, een historisch-cultureel recht en een correctie van de geheel tegennatuurlijke sovjet-absurditeit die in het verlengde lagen van de historische waarheid: Estland vormde een van de oudste naties van Europa. De Esten, zo herinnerde Meri zijn toehoorders, woonden al minstens vijfduizend jaar onafgebroken op dezelfde plaats aan de Oostzee en de Grote Volksverhuizingen en de andere grote migratiestromen in de Europese geschiedenis hadden Estland nooit bereikt.

Kijk Boksen Gervonta Davis vs Ryan Garcia Live Stream Gratis ++]] Gibraltar Griekenland kijken streaming 24 maart 2023 Wie op dat moment en Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering

  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page